bbr/bbr2/bbr plus/锐速/xanmod内核安装脚本

说明:

此脚本可以一键安装bbr/bbr2/bbrplus/锐速/xanmod内核并开启优化加速。

脚本:

不卸载内核 
wget -N --no-check-certificate -O tcpx.sh "https://git.io/JYxKU" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh
卸载内核 
wget -N --no-check-certificate -O tcp.sh "https://git.io/coolspeeda" && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

状态:

可用(测试时间:2022.02.10)

运行截图:

未经允许不得转载:吾爱测评 » bbr/bbr2/bbr plus/锐速/xanmod内核安装脚本

赞 (5)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址